BA UITBATING

Deze polis dekt de extra – contractuele aansprakelijkheid van uw onderneming, de zaakvoerders, de vennoten en de werknemers tijdens de uitoefening van de activiteit. Daar waar een familiale polis tussenkomst in de privésfeer treedt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating dus op in de beroepssfeer. Voorbeelden zijn legio:

Na een foute aansluiting in de zekeringenkast ontstaat brand
De loodgieter breekt tijdens werken aan de afvoer een toilet
Een slager geeft bedorven vlees mee aan een klant waardoor deze een voedselvergiftiging oploopt

In dit type contract kunnen 4 waarborgen worden onderschreven:

De waarborg BA uitbating dekt de extracontractuele schade aan derden tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteit.

Bijvoorbeeld: tijdens gevelwerken beschadigt de uitvoerder de voordeur

BA na levering/ productaansprakelijkheid komt op bij schade na levering of na uitvoering van de activiteiten.

Bijvoorbeeld: een wiel loopt af na vervanging van de banden in de bandencentrale.

De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ treedt op bij door u veroorzaakte schade aan goederen die deel uitmaken van uw werkzaamheid

Bijvoorbeeld: tijdens het herstellen van een pc laat uw technicus een computer vallen

Uw rechtsbijstand behartigt uw verdediging wanneer u schade wordt berokkend door derden. Zo valt ook strafrechterlijke verdediging onder de noemer van deze waarborg.

 

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

In tegenstelling tot de polis BA uitbating die enkel extra – contractuele (of schade die niet het voorwerp uitmaakt van uw beroepsactiviteit) aansprakelijkheid verzekert kunnen sommige beroepscategorieën ook een polis beroepsaansprakelijkheid onderschrijven die hen bescherming biedt tegen contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld hiervan is het niet tijdig beroep aantekenen door u als advocaat van een vonnis waartegen uw cliënt zich alsnog wenste te verzetten.

 

BRANDPOLIS

Een brandpolis op maat vergoedt niet enkel brandschade aan uw bedrijfspand, kantoorgebouw(en), fabriek, restaurant, … maar komt ook tussen bij storm- en hagelschade, waterschade, glasbreuk.

Facultatieve waarborgen kunnen zijn diefstal, waardevolle voorwerpen, bouwrisico’s, …

 

BA AUTOVERZEKERING VOOR WERKGEVER

Als werkgever bent u ook hier wettelijk verplicht uzelf en uw werknemers te laten verzekeren voor een mogelijk schadegeval met een voertuig door u of uw werknemers in fout veroorzaakt gedurende de uitoefening van uw/hun functie of op weg van en naar het werk.